Enova planlegger nye støtteprogrammer for "Hydrogen i fartøy" og "Ammoniakk i fartøy" - gi dine innspill nå

Enova spisser satsingen mot å realisere de første lønnsomme verdikjedene for hydrogen og ammoniakk innen maritim sektor. Derfor planlegger Enova å lansere to nye støtteprogrammer i løpet av fjerde kvartal 2023: «Hydrogen i fartøy» og «Ammoniakk i fartøy». Programmene vil være konkurransebaserte, hvor redere eller andre kan søke om investeringsstøtte til fartøy som skal drives med hydrogen eller ammoniakk.  

Før programmene endelig vedtas og lanseres, ønsker Enova innspill fra markedet. På denne måten ønsker vi å sikre at programmene blir så treffsikre som mulig.  

Torsdag 24. august kl. 09.00 - 10.00 gjennomførte Enova et webinar hvor alle detaljer rundt de nye programmene ble gjennomgått. Opptak av dette webinaret finner du lengre ned på denne siden.

Formålet med de planlagte støtteprogrammene

Enova har over de siste tre årene støttet 16 større fartøy med hydrogen og ammoniakk som drivstoff, og med de fem hydrogenknutepunktente er samlet støtte innenfor satsingen nærmere 2 milliarder kroner. 

Selv om de første fartøyene enda ikke er på vannet, har det skjedd en stor utvikling gjennom prosjektene som er i ferd med å realiseres de siste årene. Ut ifra dette, er Enovas vurdering at det nå er behov for en rettet satsing mot hydrogen og ammoniakk i fartøy for å få realisert de første lønnsomme verdikjedene for begge løsningene. 

Hovedformålet med de nye støtteprogrammene er dermed å stimulere etterspørselssiden enda sterkere enn tidligere, slik at vi får flere fartøy på sjøen på kortere sikt. Dette vil bidra til å redusere den vesentlige nettverksbarrieren i disse markedene i dag - utfordringen knyttet til at det trengs flere aktører i markedet både på tilbyder- og brukersiden for å få i gang omstillingen mot hydrogen- og ammoniakkdrift i fartøy. I tillegg vil programmet bidra til å redusere merkostnaden for investering og drift av hydrogen- og ammoniakkfartøy gjennom videre teknologiutvikling. 

Høyere støttesats og konkurranse om midlene

Støtteprogrammene er planlagt innrettet som konkurranser, gjennom såkalt «competitive bidding», der hovedvekten i rangeringen vil legges på kostnadseffektivitet. Dette kan løselig oversettes til «mest mulig utslippsfritt fartøy med hydrogen eller ammoniakk for minst mulig støtte». I tillegg vil innovasjon vektes i rangeringen, for å kunne premiere de prosjektene som bidrar til videre utvikling utover de løsningene vi alt ser konturene av i markedet. 

Støtteprogrammene vil kunne gi støtte på opptil 80 % av de godkjente merkostnadene i prosjektene. Enova ser at prosjekter med hydrogen og ammoniakk som drivstoff i fartøy fremdeles er svært kostbare. Med de nye programmene hydrogen og ammoniakk i fartøy har Enova mulighet til å gi høyrere støttesatser enn tidligere, og på denne måten ha mulighet for å realisere de gode prosjektene fremover. Selv om maksimal støttesats er opptil 80 %, forventer Enova at oppnådd støttesats for prosjektene som støttes gjennom konkurransen vil være lavere, siden de mest kostnadseffektive prosjektene vil vinne frem. 

Enova ønsker dine innspill på utforminga av de foreløpige programkriteriene for støtteprogrammene. På denne måten sikrere vi at programmene bli så treffsikre som mulig. 

Muligheten til å gi innspill er nå lukket.
 

Forventet lansering og varighet på programmene

Forventet lansering av programmene vil være i løpet av fjerde kvartal 2023. Programmene vil etter planen åpne for søknader i første kvartal 2024. Merk at tidspunkt for endelig lansering av støtteprogrammene avhenger av når nytt statsstøtteregelverk trer i kraft i norsk lovgivning.  

Programmets varlighet er planlagt ut 2026, hvor det vil være to utlysninger per program (Hydrogen i fartøy og Ammoniakk i fartøy) per år.  

Webinar

Enova gjennomførte  webinar torsdag 24. august kl 09.00-10:00. Her ble de nye programmene presentert og gjennomgått.

Opptak av webinaret kan du ved  må trykke på bildet til venstre.

Spørsmål og svar fra webinar

Både i forkant og under webinaret mottok vi en rekke spørsmål rundt de to nye planlagte programmene. Alle spørsmål har blitt samlet og svart ut skriftlig, og er nå tilgjengelige.Elin Ulstad Stokland

Seniorrådgiver - Maritim transport
Tlf: +47 99024166
E-post: elin.ulstad.stokland@enova.no

Sigmund Størset

Seniorrådgiver - Prosessindustri og karbonfangst
Tlf: +47 98611167
E-post: sigmund.storset@enova.no